Komunikat nr 3 z 26 marca 2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. Wczoraj weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie w zasadniczy sposób zmienia sposób funkcjonowania szkół. W miejsce „zawieszenia działalności szkół” wprowadza określenie „czasowego ograniczenia funkcjonowania”. Każda szkoła zatem prowadzi dalej działalność edukacyjną, na zasadach określonych w w/w Rozporządzeniu. Zdalne nauczanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej staje się jednym z podstawowych narzędzi do realizacji programu edukacji. Dyrektor jednostki ma decydujący głos w zakresie sposobu wdrożenia tej nowej formy nauczania. Jak Państwo wiecie, podjąłem decyzję o całkowitym zawieszeniu edukacji w naszej placówce, wychodząc z założenia (z obecnej perspektywy uważam, że nieco zbyt pochopnie), że edukacja taka jest niemożliwa. Zebrane doświadczenia z pracy w pozostałych placówkach edukacji artystycznej, którymi kieruję, dają podstawę do optymizmu w zakresie realizacji przynajmniej części zajęć z Państwa dziećmi w ramach SM I st. Wokal.art I. Wziąwszy pod uwagę, powołane na wstępie Rozporządzenie i stan mojej obecnej wiedzy na temat zdalnego nauczania przedmiotów artystycznych składam następujące propozycje:
1. Proponuję, począwszy od 2. kwietnia br. wznowić zdalnie nauczanie w zakresie dwóch przedmiotów: zadań aktorskich oraz kształcenia słuchu. Oczywiście z obniżonym czesnym, w wysokości 160 zł miesięcznie.
2. We wcześniejszym komunikacie deklarowałem, że od kwietnia działalność szkoły zostaje zawieszona, a do Państwa zostaną wystosowane aneksy z kwotą 68 zł za każdy miesiąc do wznowienia zajęć prowadzonych metodą tradycyjną. W związku z tym, szanując raz wypowiedziane zdanie, propozycja podana w punkcie 1. będzie aktualna tylko wówczas, jeżeli wystarczająca większość z Państwa zaakceptuje zawarte w nim warunki. W przeciwnym wypadku aktualna zostanie propozycja aneksu na 68 zł.
Uprzejmie proszę o przekazanie Państwa decyzji do sekretariatu szkoły lub do mnie osobiście (SMS, mail lub telefon) do dnia 28. marca Bardzo proszę o podanie adresów mailowych na które do 31 marca zostaną wysłane aneksy do umowy.
Z wyrazami szacunku,
Bogdan Kalarus